Дата на започване на строеж
2022

Дата на започване на строеж
2023